HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri


Metin Biçimlendirme Örnek


<p>Bu bir <b>kalın</b> metin</p>
<p>Bu bir <i>italik</i> metin</p>
<p>Bu bir <em>vurgulanmış italik</em> metin</p>
<p>Bu bir <small>daha küçük puntolu</small> metin</p>
<p>Bu bir <strong>önemli</strong> metin</p>
<p>Bu bir <sub>altsimge</sub> metni</p>
<p>Bu bir <sup>üstsimge</sup> metni</p>
<p>Bu bir <ins>yeni eklenmiş</ins> metin</p>
<p>Bu bir <del>içerikten silinmiş, çıkarılmış</del> metin</p>
<p>Bu bir <mark>öne çıkarılmış</mark> metin</p>

HTML Biçimlendirme Elementleri

Bir önceki derste HTML style özelliği kullanarak HTML stil atama hakkında bilgi sahibi olduk.

HTML özel anlamları ve kullanım alanları olan özel elementlere de sahiptir.
Örneğin, kalın yazı için: <b> italik metin için: <i> ve daha küçük yazı için: <small> elementlerini kullanır.

Elementler farklı yazı tipleri ve stilleri ile gösterilmek için biçimlendirilmişlerdir:

  • Kalın metin
  • İtalik metin
  • Vurgulanmış italik metin
  • Küçük metin
  • Önemli metin
  • Altsimge metni
  • Üstsimge metni
  • Yeni eklenmiş metin
  • İçerikten silinmiş, çıkarılmış metin
  • Öne çıkarılmış, işaretlenmiş metin


HTML Kalın ve Önemli Metin Biçimlendirme

HTML <b> etiketi kalın yazılı metni tanımlar, sadece görsellik olarak bir anlamı vardır. Kalın yazılı metne ekstra önem yüklemez:

HTML b Etiketi Örnek

<p>Bu metin varsayılan, normal yazı kalınlığındadır.</p>

<p><b>Bu metin b etiketiyle kalın yazılmıştır.</b></p>

HTML <strong> etiketi, anlamsal olarak önemli metin vurgusu yapar.

HTML strong Etiketi Örnek

<p>Bu metin varsayılan, normal yazı kalınlığındadır.</p>

<p><strong>Bu metin strong etiketiyle yazılmış "önemli metin"dir.</strong></p>

HTML İtalik ve Vurgulanmış Metin Biçimlendirme

HTML <i> etiketi anlamsal bir katkısı olmayan italik metin olarak tanımlanır.

HTML i Etiketi Örnek

<p>Bu metin varsayılan, normal yazı biçimidir.</p>

<p><i>Bu metin i etiketiyle yazılmış italik (eğik) metin biçimidir.</i></p>

HTML <em> etiketi anlamsal önem de taşıyan italik vurgulanmış metin olarak tanımlanır.

HTML em Etiketi Örnek

<p>Bu metin varsayılan, normal yazı biçimidir.</p>

<p><em>Bu metin em etiketiyle yazılmış italik, vurgulanmış metindir.</em></p>
Not Tarayıcılar <strong> etiketi içerisindeki metni görsel olarak <b> etiketi içerisindeki metin ile aynı biçimde (kalın) gösterirler. Aynı şekilde <em> ve <i> etiketleri içerisindeki metni de görsel olarak aynı biçimde (italik) gösterirler.

Ancak bu etiketler arasında tarayıcılar için anlamsal (semantik) farklar vardır:
<b> ve <i> etiketleri kalın ve italik metni tanımlarlar.
Ama <strong> ve <em> etiketleri ise metnin "önemli" olduğunu vurgular.

HTML küçük metin Biçimlendirme

HTML small Etiketi Örnek

<p>HTML small etiketiyle <small>küçük metin</small> biçimlendirme örneği</p>

HTML Öne Çıkarılmış Metin Biçimlendirme

HTML <mark> etiketi metnin bir bölümünü işaretlemek ya da öne çıkarmak için kullanılır.

HTML mark Etiketi Örnek

<p>HTML <mark>İşaretlenmiş Metin</mark> Biçimlendirme</p>

HTML Silinmiş Metin Biçimlendirme

HTML <del> etiketi silinmiş/kaldırılmış metni tanımlar.

<del> etiketini HTML belgenizde artık geçerliliği, doğruluğu olmayan metnin üzerini çizmek için kullanabilirsiniz.

HTML del Etiketi Örnek

<p>HTML belgesinden <del>silinmiş/kaldırılmış</del> metin örneği</p>

HTML Eklenmiş Metin Biçimlendirme

HTML <ins> etiketi yeni girilmiş, eklenmiş metni tanımlar.

HTML belgesinde güncelleme yapıldığında yeni eklenen metni işaretlemek için kullanılır.

HTML ins Etiketi Örnek

<p>HTML belgesine <ins>yeni eklenmiş metin</ins> örneği</p>

HTML Altsimge Biçimlendirme

HTML <sub> etiketi altsimge metnini tanımlar.

HTML sub Etiketi Örnek

<p>HTML sub etiketi, metni <sub>altsimge</sub> olarak biçimlendirir.</p>

HTML Üstsimge Biçimlendirme

HTML <sup> etiketi üstsimge metnini tanımlar.

HTML sup Etiketi Örnek

<p>HTML sup etiketi, metni <sup>üstsimge</sup> olarak biçimlendirir.</p>

HTML Metin Biçimlendirme Etiketleri

Etiket Tanım
<b> Kalın metni tanımlar
<del> Silinmiş, kaldırılmış metni tanımlar
<em> Vurgulanmış metni tanımlar
<i> İtalik, eğik metni tanımlar
<ins> Eklenmiş metni tanımlar
<mark> Öne çıkarılmış metni tanımlar
<small> Daha küçük puntolu metni tanımlar
<strong> Önemli metni tanımlar
<sub> Altsimge metnini tanımlar
<sup> Üstsimge metnini tanımlar

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

HTML details Etiketi

HTML em Etiketi

HTML dir Etiketi

HTML canvas Etiketi

HTML center Etiketi

CSS content Özelliği

HTML main Etiketi

HTML Element Referansları